CJIB laat ten onrechte mensen gijzelen!

CJIB laat ten onrechte mensen gijzelen!

Gevolg: baan en huis kwijt en financieel aan de grond.

Eind februari nam de vriendin van een cliënt contact op met ons kantoor. Haar vriend was in gijzeling genomen door het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) wegens het niet betalen van verkeersboetes. Het ontnemen van iemands vrijheid door de Staat om hem tot betaling te dwingen is al een vreemde gang van zaken, maar deze kwestie werd met de dag onrechtvaardiger.

Cliënt had tijdens een bedrijfsongeval namelijk zijn beide enkels verbrijzeld en lag daardoor een half jaar lang aaneengesloten in ziekenhuizen dan wel revalidatiecentra. In de tussentijd werd zijn identiteit gestolen en werden tientallen voertuigen op zijn naam gezet, waarmee uiteindelijk meer dan 70 verkeersboetes werden gereden.

Het ongeval had tevens als gevolg dat cliënt ruim een half jaar geen inkomsten had, waardoor hij als ZZP’er in de financiële problemen is geraakt. Toen hij eindelijk een baan had gevonden en zo uit die problemen had kunnen komen, werd hij door het CJIB gegijzeld. Door de gijzeling werd cliënt gelijk ontslagen, zodat er totaal geen reële verwachting meer bestond dat niet alle de boetes niet meer konden worden voldaan, maar tevens zijn eigen schulden alleen maar verder opliepen.

Gijzeling:

De gijzeling (het opsluiten in een huis van bewaring) is bedoeld om iemand te dwingen om de boete te betalen. Gijzeling komt dus enkel ter sprake als iemand een boete niet betaalt. Door iemand op te sluiten hoopt justitie dat hij alsnog gaat betalen. Echter vervallen de opgelegde sancties niet! Pas als volledige betaling door het CJIB is ontvangen, gaat de gijzeling niet door of wordt deze beëindigd

De kantonrechter beslist of mag worden gegijzeld. Hierbij kijkt de rechter of sprake is van betalingsonmacht of onwil, procedurele fouten van de officier van justitie en/of de duur van de gijzeling niet te lang zou zijn. De rechter beoordeelt niet of de boetes rechtmatig zijn, dat behoort het CJIB te doen.

Zelfs het landelijk overleg van kantonrechters gaat er van uit dat van een gijzeling van in totaal vijftien dagen zoveel pressie uitgaat dat betaling zal worden verkregen, zodat bij een vordering tot machtiging tot het toepassen van gijzeling van langere duur, zal moeten blijken van bijzondere omstandigheden die een langere totaalduur rechtvaardigen.

Cliënt kon simpelweg niet betalen en toch heeft een kantonrechter de machtiging gegeven om cliënt geen 15 dagen maar meer dan 100 dagen in gijzeling te nemen zonder enige blijk van bijzondere omstandigheden! Het CJIB had geen enkel onderzoek gedaan naar de omstandigheden van cliënt.

Daarop is besloten om de Staat der Nederlanden in kort geding te dagvaarden met het verzoek de gijzeling te schorsen dan wel op te heffen. Uiteindelijk is in overleg met de (lands)advocaat van het CJIB een symbolische betalingsregeling tot stand gekomen. En wel ten bedrage van 15 euro per maand! De gijzeling werd uiteindelijk na 10 (!!!) weken opgeheven. Cliënt kon toen echter niet meer naar huis, want inmiddels was de huur opgezegd en de woning ontruimd. 

Daarmee is echter nog geen einde gekomen aan deze onrechtvaardige situatie. Gijzeling is zoals aangegeven slechts een dwangmiddel om tot betaling over te gaan. Alle boetes bestaan op dit moment nog, cliënt moet hiertegen in beroep gaan voordat deze verdwijnen en hoger beroep staat alleen open als eerst zekerheid wordt gesteld. Oftewel; of cliënt eerst even alle boetes kan betalen…

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Frank Aartsen

Jurist/Defensieadvocaat.

Echtscheiding voor militair in 3 weken geregeld.

Echtscheiding voor militair in 3 weken geregeld.

Regelmatig word ik door militairen gevraagd hoe lang het regelen van een echtscheiding bij de defensieadvocaat duurt en of het écht € 675,- kost. Niet zelden krijg ik dan in een blaartrekkend verhaal te horen hoe lang een andere advocaat al bezig is met de echtscheiding en welke torenhoge rekeningen er al zijn betaald. Vaak is dan nog steeds de echtscheiding niet uitgesproken.

Let wel, nu is zeker niet iedere echtscheiding hetzelfde, maar het scheiden zelf hoeft niet eindeloos te duren. De laatste echtscheiding die op mijn bureau ligt, is op 1 dag na, met drie weken geregeld. Daarna nog een akte van berusting tekenen en laten inschrijven bij de gemeente.

U bent geïnformeerd!

De Defensieadvocaat

Mogelijke wijziging alimentatieduur op komst!

Mogelijke wijziging alimentatieduur op komst!

Een aantal partijen beraden zich op wijziging van de alimentatie. VVD, PvdA en D66 hebben in dat verband een initiatiefvoorstel gelanceerd waarin zij aangeven dat de partneralimentatie eerlijker, simpeler en korter moet. Zo ontstaat het recht op partneralimentatie pas als gedurende het huwelijk de alimentatiegerechtigde geen betaald werk heeft verricht, of er na het huwelijk zorgtaken met betrekking tot kinderen zijn, die niet evenredig zijn verdeeld. Heeft het huwelijk 0 tot 3 jaar geduurd, dan hebben partners geen recht op partneralimentatie. Duurde het huwelijk langer dan 3 jaar, dan hebben de partners recht op een alimentatieperiode van tenminste de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Wanneer het huwelijk langer dan 15 jaar duurde, geldt dit ook, maar is het maximum 10 jaar. Het wetsvoorstel moet een prikkel geven die leidt tot zelfstandigheid. Als er uit huwelijk kinderen zijn geboren, bestaat er aanspraak op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 is. Bij oudere kinderen beslaat de alimentatieduur de helft van de huwelijksduur met een maximum van 5 jaar.

De PVV wil de partneralimentatie aanpassen aan de huidige verhoudingen in de samenleving. De wettelijke termijn zal wijzigen in 5 jaar in plaats van de huidige 12 jaar. Duurde het huwelijk korter dan 5 jaar, dan blijft gelden dat de alimentatieduur beperkt wordt tot de duur van het huwelijk. Partneralimentatie-uitkeringen die vòòr de inwerktreding vna het wetsvoorstel door de rechter zijn toegekend of door partijen overeengekomen, eindigen uiterlijk 5 jaar na dat tijdstip, tenzij de beëindiging zo ingrijpend is, dat dit niet aanvaardbaar is.

Kortom er staat nog al wat te gebeuren. Of het daadwerkelijk ook zo ver komt valt nog te bezien. Er zijn immers een heleboel geleerden die aangeven dat wat voornoemde politieke partijen graag zouden willen thans ook verzocht kan worden, maar dat advocaten hier niet of nauwelijks gebruik van maken. Voornoemde wetswijzigingen zouden derhalve niet noodzakelijk en daardoor volstrekt overbodig zijn.

U bent geïnformeerd!

De Defensieadvocaat

Militair aangesproken om alimentatie te betalen voor ‘zijn’ kind.

Militair aangesproken om alimentatie te betalen voor ‘zijn’ kind.

De militair in kwestie werd aangesproken door zijn ex-partner om kinderalimentatie te betalen voor ‘zijn’ kind. De militair twijfelde echter of het zijn kind wel was en had het in ieder geval nooit erkend. De vraag is dan simpel: “Moet ik betalen?” Het antwoord is ook simpel: “Nee.” Het kind is niet erkend en dus volgt er niet automatisch een plicht tot betaling van kinderalimentatie.

De ex-partner zal eerst een procedure dienen op te starten om vast te stellen of het kind wel van deze vader is. De rechtbank zal een ontkennende vader dan ‘verzoeken’ om mee te werken aan een vaderschapstest. Waarschijnlijk met de redenering dat hij toch zeker weet dat hij de vader niet is! Uiteraard moet er wel een redelijk vermoeden zijn dat de man ook de vader kan zijn. Uiteindelijk zal het belang van het kind de doorslag geven. Het kind heeft het recht om te weten wie zijn/haar vader is.

Hoe ging dat ook al weer met Boris Becker…

U bent geïnformeerd en wellicht gewaarschuwd!

De Defensieadvocaat,