Kind kan ook nadat hij 21 jaar is geworden recht hebben op alimentatie!

Kind kan ook nadat hij 21 jaar is geworden recht hebben op alimentatie!

De vraag of kinderen na hun 21 jaar nog recht hebben op alimentatie, wordt regelmatig bij Dudink & Starink Advocaten gesteld. In onderstaande zaak wordt de regelgeving duidelijk uitgelegd.

Een student vordert de betaling van alimentatie door zijn vader. De rechtbank dient te beoordelen of hij een wettelijk of contractueel recht heeft op een bijdrage in levensonderhoud door zijn vader. De rechtbank komt tot het oordeel dat de zoon geen wettelijk, maar wel een contractueel recht heeft op een bijdrage in de kosten van levensonderhoud. Dat de student wellicht iets voortvarender had kunnen studeren, mag volgens de rechtbank het criterium niet zijn. Hij volgt thans immers wel een studie die goed verloopt.

Een wettelijke plicht tot betaling van levensonderhoud aan een jongmeerderjarige eindigt volgens artikel 1:395a BW als een kind 21 jaar is geworden. Boven het 21e levensjaar geeft artikel 1:392 BW nog steeds een recht op alimentatie, maar (lid 2) slechts voor zover men nog behoeftig is. Een student die minstens 21 jaar is en in staat geacht moet worden door arbeid in zijn levensonderhoud te voorzien, is niet behoeftig, zo stelt de voorzieningenrechter. Hij kan tegenover zijn ouders geen aanspraak maken op de middelen die hem in staat moeten stellen te studeren. Dit vindt steun in de wetsgeschiedenis (vgl. HR 9 september 1983, NJ 1984/535). De zoon heeft mitsdien geen wettelijk recht op levensonderhoud van zijn vader.

Als de vader zich contractueel heeft verplicht tot betaling van levensonderhoud in een verdergaande mate dan de wet bepaalt, dan mag de zoon zijn vader daar aan houden. Het echtscheidingsconvenant is gesloten tussen de vader en zijn ex-echtgenote. De zoon is daarbij geen partij. Echter, in het echtscheidingsconvenant staat dat de zoon vanaf zijn meerderjarigheid zelf het recht krijgt om nakoming te verlangen van de voormelde afspraak in het echtscheidingsconvenant. In zoverre is sprake van een derdenbeding, dat kennelijk door de zoon is aanvaard. De zoon heeft in deze dus een vorderingsrecht.

De vader betoogt dat hij zich gehouden heeft aan de bepalingen in het echtscheidingsconvenant. De zoon betwist dit. De bedoeling van het bepaalde in het echtscheidingsconvenant, als zijnde een schriftelijke overeenkomst, moet door de rechter worden vastgesteld aan de hand van hetgeen partijen bij die overeenkomst over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen overeenkomstig de zin die zij daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mochten toekennen, hebben afgeleid en van hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Uit een en ander volgt dat redelijkheid en billijkheid hierbij een rol spelen.

Vaststaat dat de zoon twee studies voortijdig heeft gestaakt en daarna twee jaar heeft gewerkt. In zoverre mag aan de zoon een weinig voortvarende studiehouding verweten worden. Echter, dat is niet het criterium. Het in het convenant vastgelegde criterium is dat de vader zijn zoon redelijkerwijs in staat moet stellen om een studie te volgen. In de gegeven omstandigheden zou het op grond van deze bepaling in redelijkheid te ver voeren om geen alimentatie toe te kennen. De zoon is thans (wel) serieus aan het studeren. De stelling van de vader dat de studie van zijn zoon slecht loopt onderschrijft de rechtbank dan ook niet. Waar de moeder bereid is haar steentje bij te dragen aan de kosten van haar zoon, mag dit in de gegeven omstandigheden op grond van hetgeen waartoe de vader zich in het echtscheidingsconvenant heeft verplicht, ook van hem worden gevergd.

De vader betoogt dat hij onvoldoende draagkracht heeft. De rechtbank passeert dit verweer. Het is aan de vader om zijn gestelde gebrek aan draagkracht in voldoende mate te onderbouwen met verificatoire bescheiden. Dat heeft de vader niet gedaan.
De zoon stelt dat zijn vader voor circa 71% bij dient te dragen in zijn kosten, gelet op de draagkracht van zijn vader in verhouding tot die van zijn moeder. Dit betoog faalt. Volgens het bepaalde in het echtscheidingsconvenant dient de vader € 175 per maand te betalen, te vermeerderen met de helft van de extra kosten vanwege de studie.

De rechtbank is in beginsel gehouden om zoveel mogelijk de (bijdrage in de) kosten van levensonderhoud vast te stellen aan de hand van alle concrete feiten en omstandigheden. Een deugdelijk onderbouwde stellingname ter zake van de werkelijke kosten van de zoon ontbreekt echter. De rechtbank begroot met inachtneming hiervan het aandeel van de vader in redelijkheid op € 300 per maand. Dat de zoon over (wezenlijk) vermogen beschikt, zoals de vader heeft betoogd, is niet aannemelijk geworden.

Uit vorenstaande wordt duidelijk dat studeren geld kost…

U bent geinformeerd.

Peter Starink, advocaat

Stichting OverlastDonatie (SODA) overdrijft.

Stichting OverlastDonatie (SODA) overdrijft.

Bij Dudink & Starink Advocaten kwam een wat oudere man binnen die bij de Albert Heijn door de beveiligingsbeambte was aangehouden op verdenking van winkeldiefstal ten bedrage van € 14,99-. Cliënt was echter wat verstrooid geweest en wilde gelijk betalen. Hij kreeg echter direct van de beveiligingsbeambte een Aanzegging Individueel Winkelverbod, waarbij als korte persoonsomschrijving wordt aangegeven: “Oudere man met stok”.

Vervolgens ontving hij van SODA een rekening van € 165,99 inclusief BTW voor de veroorzaakte ‘schade’ en het ‘gestolen’ boek. Dus € 151,-‘schade’ en € 14,99 voor het boek. Ons advies was simpel. Niet betalen.

Een week later werd de zaak wegens gebrek aan bewijs door de politie geseponeerd, oftewel in gewoon Nederlands, in de prullenbak gegooid! De brieven van SODA zagen er toch vrij formeel uit en wekken de indruk alsof ze van het Openbaar Ministerie afkomstig zijn. Het zou goed kunnen zijn dat mensen uit angst of onwetendheid, zich gedwongen voelen om maar snel te betalen. Feitelijk lijkt er dan sprake te zijn van wat men in de volksmond chantage noemt. Juridisch heet dat ‘afpersing’, dan wel ‘afdreiging’.

Voor de liefhebbers:

In artikel 317 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht wordt aangegeven:

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens, wordt, als schuldig aan afpersing, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.

In artikel 318 Lid 1 van het Wetboek van Strafrecht wordt aangegeven:

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldwaarde in het handelsverkeer, wordt, als schuldig aan afdreiging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Het lijkt alsof er aangifte moet worden gedaan wegens ‘chantage’. Eens kijken hoe SODA daarop zou reageren.

U bent geïnformeerd…

Hein Dudink/Advocaat

Kunstenaar in de cel in zijn element

Kunstenaar in de cel in zijn element

Soms is aan een veroordeling niet te ontsnappen. Bij Dudink & Starink advocaten kwam een kunstenaar binnen die een agent had bedreigd die zonder verdere aankondiging aan de achterdeur was verschenen. Onze cliënt zat op dat moment een appeltje te schillen en had hiermee gezwaaid omdat hij de agent uit zijn tuin wilde hebben. Alhoewel er verder niets gebeurde, voelde de agent zich hierdoor toch bedreigd.

Iedere (normale) Nederlander denkt dat als de politie (’s-Nachts) je huis binnenvalt zonder geldige reden en je van het bed licht, dat je dan niet hoeft mee te werken aan, bijvoorbeeld een ademanalyse. Fout!

Al bent u de hele avond thuis geweest en heeft u lekker gegeten en gedronken met de buren, dan nog moet u meewerken aan een voor u wellicht volstrekt idiote ademanalyse. Dus ook als later blijkt dat de politie ergens anders had moeten zijn, of er volstrekt naast zat.

Ook de kunstenaar had dus gewoon mee moeten werken en niet moeten zwaaien met zijn appelschil mes dat de agent uit zijn tuin moest verdwijnen.

De kunstenaar besloot echter om zijn boete niet te betalen en moest vervolgens de cel in. Hij gaf mij aan iedereen in de bajes te hebben getekend, foto’s van kinderen en echtgenotes te hebben nagetekend etc. Hij had het echt naar zijn zin gehad.

Tja…

Hein Dudink

Kunstenaar in de cel in zijn element?

Kunstenaar in de cel in zijn element?

Als oud-militair kijk je kennelijk met een andere (militaire) blik naar zaken. Bij Dudink en Starink advocaten kwam een getrouwd stel binnen dat al voor de tweede keer in de schuldhulpverlening zat.

De bewindvoerder wilde beiden uit de schuldhulpverlening hebben omdat was gebleken dat een van beiden het eerste hulptraject niet goed had afgesloten en nu binnen 10 jaar voor de tweede keer aanspraak had gedaan op de schuldhulpverlening.

Dat had hij volgens de bewindvoerder niet verteld bij het intake gesprek en ook de rechtbank, die dit ambtshalve dient te controleren, was dit ontgaan.

Na de zitting op de rechtbank vroeg ik terloops hoe de man eigenlijk zoveel schulden had kunnen opbouwen. Hij vertelde dat hij militair was geweest en sinds zijn uitzending naar Cyprus, nooit meer goed had kunnen functioneren. “Iedereen noemt deze uitzendingen altijd een ‘vakantie’ uitzending, maar ik heb mijn leven (financieel) nooit meer goed op de rails gekregen,” zei hij.

In dit soort gevallen zou het mooi zijn als er een apart fonds zou zijn voor militairen die in financiële nood komen. Een veteraan is nu eenmaal geen gewone burger en zou soms best een beetje meer (financiële) hulp kunnen gebruiken.

In deze zaak ging het alleen maar om financiële hulp. Hij was reeds op de goede weg en had zijn schulden bijna afgelost. Het wachten is op de rechter.,/p>

Hein Dudink

Overspannen kok op dievenpad

Overspannen kok op dievenpad

Chef-kok Martinus A. (36) was zo overspannen, dat hij op dievenpad ging. Minstens tien autokraken pleegde hij, op weg naar zijn werk in Amsterdam.

De verdachte werkte eind 2009, begin 2010 60 tot 80 uur per week. Ook maakte hij zich, naar later bleek onterecht, voortdurend zorgen over zijn financiële situatie. Een en ander had grote nadelige effecten op zijn relatie met de moeder van zijn kind en met zijn ouders. Want A. is een binnenvetter, en praatte niet over wat hem bezighield.

In het verleden had hij, als hij niet lekker in zijn vel zat, al eens autokraken gepleegd. Daarvoor was hij ook veroordeeld. De geschiedenis herhaalde zich. Op 13 november 2009 ging hij de deur uit naar zijn baas. Maar voordat hij in de potten ging roeren, sloeg hij met een life-hammer een portierraam in van een auto.

Schuur vol met gestolen voorwerpen zonder eigenaar

De gestolen pilotenkoffer met thermometer in de wagen nam hij ’s avonds mee naar zijn schuur. Daar belandden nog 65 andere voorwerpen van verdachte herkomst. Van slechts tien gestolen goederen bleek een aangifte te zijn, zodat mag worden aangenomen dat er meer gedupeerden zijn. Wie, waar en wanneer? De politie weet het niet en de chef-kok evenmin. Tijdens het proces zei hij herhaaldelijk dat hij zich deze of gene autokraak niet meer kan herinneren: ,,Maar als die spullen bij mij zijn gevonden, heb ik het gedaan.”

Aldus is bewezen dat hij tussen 14 januari en 13 september 2010 diefstallen pleegde uit wagens in Heemskerk, Beverwijk, Wijk aan Zee, Haarlem, Heemstede en nog eens Amsterdam. Vooral navigatiesystemen verdwenen in zijn tas en daarna in het schuurtje. Ondanks zijn vermeende geldproblemen durfde hij ze niet te verkopen: ,,Ik was doodsbang dat ‘t zou uitkomen.” Toch ging hij door: ,,Ik weet niet waarom.”

Zijn angstige voorgevoel kwam wel uit. A. vroeg zijn geheel onwetende vriendin of zij een kinderwagen, die hij uit een auto in Beverwijk had gejat, op Marktplaats te koop wilde aanbieden: ,,Ik had haar wijs gemaakt dat ik die van een collega had overgenomen.” De eigenaar van de kinderwagen zag de advertentie, belde de politie, deed zich bij A. voor als potentiële koper. Op de afspraak op station Beverwijk liep A. in de armen van de politie.

Schreeuw om hulp

De rechters konden zich niet aan de indruk onttrekken dat A. met zijn kraken een schreeuw om hulp afgaf. Die hulp heeft hij gekregen. Zijn reclasseringsambtenaar denkt dat A. de afgelopen anderhalf jaar heeft geleerd tijdig aan de bel te trekken en open te zijn over wat hem bezig houdt.
Het openbaar ministerie wil hem bestraft zien met 240 uur dienstverlening en 180 dagen cel, waarvan 169 voorwaardelijk. Omdat de man reeds 11 dagen in voorarrest had gezeten, hoeft hij dan niet meer te ‘zitten’. Maar mocht hij onverhoopt nog eens de komende twee jaar doordraaien, dan zal hij die 169 dagen alsnog moeten uitzitten naast een nieuwe straf.

De uitspraak van de rechtbank was op 11 april 2012 niet helemaal conform de eis, namelijk 240 uur dienstverlening en 101 (in plaats van 180) dagen cel, waarvan 90 voorwaardelijk.

Door misdaadverslaggever Arno Ruitenbeek

Opnieuw PTSS zaak door defensie ingetrokken.

Opnieuw PTSS zaak door defensie ingetrokken.

Vandaag viel er opnieuw een brief van defensie op de mat, waarbij de zaak tegen een van de militairen met PTSS die bij Dudink en Starink Advocaten wordt behandeld, vóór de geplande rechtszitting werd ingetrokken.

Het betrof in deze zaak een militair die (net als in een eerdere zaak) in eerste instantie niet was opgemerkt door de medische dienst. Het lijkt alsof defensie eindelijk gaat inzien dat er simpelweg militairen zijn die moeten worden geholpen. Prima!

Iedere dag dat een militair niet de hulp krijgt die hij nodig heeft, verergert slechts de situatie. De zaak die nu nog loopt is van een militair, wiens PTSS bijna 10 jaar lang niet werd opgemerkt.

Het enige dat nu nog moet gebeuren is dat defensie (lees commandant) niet gelijk over gaat tot schorsen en korten op de wedde als een militair ‘rare’ dingen doet. Dan worden de problemen van die militair namelijk alleen nog maar erger. Als de commandant voortaan eerst goed naar de militair kijkt of laat kijken, zijn wij al een stuk verder.

De commandant mag mij ook bellen als hij twijfelt.

Advocaat Hein Dudink

Ontslag burger defensiemedewerker ingetrokken.

Ontslag burger defensiemedewerker ingetrokken.

Vandaag kwam er bericht dat het ontslag van een burgermedewerker van defensie werd ingetrokken.

Deze medewerker had vele maanden geleden te horen gekregen dat hij bij het vinden van een interne en externe baan zou worden geholpen. Dat bleek niet waar te zijn en vervolgens viel er een ontslagbeschikking op de mat.

Na het opstarten van een procedure bij de rechtbank te Den Haag bleek dat defensie de burgerambtenaar vergeten was om aan te melden voor externe bemiddeling.

Nu is het ontslag ingetrokken en wordt hij alsnog meegenomen in het externe bemiddelingstraject.

Alsnog keurig opgelost!

Advocaat Hein Dudink

Intrum Justitia

Intrum Justitia

Vele Nederlanders zien ze met afgrijzen tegemoet: de brieven van Intrum Justitia te Den Haag.

Op verzoek van een curator voerde ondergetekende de procedure tegen Intrum Justitia, die een vordering van Vodafone had gekocht (juridisch heet dat cessie) en deze wilde innen bij een onder curatele gestelde.

Ga door met lezen

Wie bewaakt de bewakers deel II.

Wie bewaakt de bewakers deel II.

Het begint erop te lijken dat Montesquieu uit zijn eeuwigheids-slaap moet worden gehaald. Steeds vaker wordt er aan de wortel van de scheiding der machten gezaagd. Vrijheden van burgers die door de jaren heen met bloed en levens zijn bevochten, lijken met een simpele pennenstreek te worden afgeschaft. Alles uiteraard in de naam van het bestrijden van terrorisme.

Nu is het Verenigd Koninkrijk in de ban van een ‘gecreëerd monster’.

Het Lagerhuis in Engeland wil namelijk zonder rechterlijke tussenkomst alle telefoongesprekken en internet handelingen van Britse onderdanen kunnen controleren. De binnenlandse Veiligheidsdienst (MI5) en de veiligheidsdienst die zich met dataverkeer bezighoudt (GCHQ) moeten ‘live’ kunnen meekijken met e-mails, SMS en het bezoek van websites kunnen controleren.

De rekening komt daarbij bij de providers te liggen. Kennelijk heeft men goed naar de kruideniers mentaliteit van de Nederlandse overheid gekeken. Die heeft er ook een handje van om burgers en bedrijven tot onbezoldigde ambtenaren te maken en het niet meewerken daaraan gewoonweg strafbaar te stellen.
De Providers in Engeland moeten zelf de informatie gaan beheren en gereed houden voor de inlichtingendiensten. Uiteraard betaalt de eindgebruiker ook die rekening zoals u zult begrijpen.

Het is toch weer knap dat Europa altijd zijn eigen monsters weet te creëren. Waarbij in dit geval de beschermer van weleer, de kwaal van nu lijkt te zijn geworden. l’histoire se répète.

En Montesquieu draait zich in Parijs nog maar eens om in zijn graf.

Montesquieu s’éveille!