Echtscheiding vanaf € 675,-

Let op! Het betreft hier het vaste tarief voor een gemeen­schap­pelijk ver­zoek tot echtschei­d­ing èn bij een een­z­i­jdig ver­zoek tot echtschei­d­ing waar­bij de andere part­ner zich niet tegen de echtschei­d­ing verzet. Dit houdt in dat u bei­den (nog een beetje) door een en dezelfde deur moet kun­nen gaan.

Indien dat laat­ste gedurende de echtschei­d­ing­spro­ce­dure op gemeen­schap­pelijk ver­zoek niet meer het geval is, zal ons kan­toor (en dit geldt overi­gens voor alle advo­caten in Ned­er­land!), u bei­den niet langer meer mogen bijstaan!

Ook indien het ver­zoek tot echtschei­d­ing van een van de part­ners uit­gaat en de ander ‘berust’ in het feit dat de echtschei­d­ing wordt aangevraagd, kan de echtschei­d­ing voor dit vaste tarief wor­den geregeld. In het geval de part­ner zich later toch verzet tegen de echtschei­d­ing, zal deze part­ner een eigen advo­caat moeten inschake­len. U dus niet!

Het bijs­luiten van een samen opgesteld con­venant is overi­gens geen enkel prob­leem. Wij helpen u daar graag bij.

Het is dus aan te raden om eerst heel goed de con­se­quen­ties van de echtschei­d­ing te bespreken. Bij ons werken advo­caten die in tegen­stelling tot de vele snelle en goed­kope echtschei­d­ingskan­toren op inter­net, wel gespe­cialiseerd zijn in het Per­so­nen– en fam­i­lierecht. Zoals u ongetwi­jfeld weet, gaan veel echtschei­din­gen hele­maal niet gemakke­lijk en juist dan, gaan snel en goed­koop sim­pel­weg niet samen.

Daar­naast kijken wij met u mee naar de mogelijke directe en indi­recte gevol­gen voor uw werk. U zult nog ver­rast zijn hoe vaak een op zich sim­pele echtschei­d­ing, grote gevol­gen kan hebben voor het werk van een defen­sie medew­erker! Daar­naast hanteren wij ook bij lastige echtschei­din­gen spe­ciale tarieven voor de bij de Juridis­che Alarm Cen­trale aanges­loten partijen.

Bel gedurende kan­toor­ti­j­den naar: 0251 — 224646, of maak gebruik van de email op de con­tact­pag­ina. Wij zijn voor u 24/7 bereikbaar!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *