Veteranendag 2014

Veteranendag 2014

Ook de Defensie Advocaat was op de Veteranendag.

Op de foto staat de Bosnië veteraan Gabor von Scheven. Voor hen die de achternaam herkennen, zijn vader was lange tijd Commandant Nieuwersluis.

 

 

 

 

 

Ook een afvaardiging van Wounded Warriors liep mee.

Vrijspraak voor militair is niet genoeg voor defensie!

Vrijspraak voor militair is niet genoeg voor defensie!

Veel gekker moet het juridisch niet worden. Een militair werd door defensie wegens het feit dat hij was veroordeeld door de Militaire Politierechter te Arnhem, ontslagen uit de militaire dienst.

Dit was echter een – verstek – zaak. Dat wil zeggen dat de militair niet op de zitting was verschenen. Hij had namelijk geen geld meer om naar Arnhem te reizen omdat hij en zijn gezin in ernstige financiële problemen waren gekomen. Hij kon net alle eindjes aan elkaar knopen. Gelukkig kon ik net op tijd Hoger Beroep instellen bij het Hof in Arnhem.

In de tussentijd vroeg ik een voorlopige voorziening aan bij de rechtbank Den Haag om het ontslagbesluit te schorsen totdat duidelijk was wat er allemaal aan de hand was. Dat werd afgewezen omdat er voldoende ernstige gronden waren en het ontslag dus terecht was. De Voorzieningenrechter in Den Haag woog het feit dat hij bij verstek was veroordeeld niet mee.

Uit het inmiddels opgevraagde strafdossier bleek dat de militair met een collega en zijn vrouw een gezellige avond had gehad, waar overigens ook de ouders van de vrouw van zijn collega bij aanwezig waren. Toen hij naar de WC ging is hij, naar het zich liet aanzien, door meerdere mensen (een groep) in elkaar geslagen en is pas in het ziekenhuis weer bijgekomen. Er waren dus redenen genoeg om in Hoger Beroep te gaan.

In Hoger Beroep heb ik de militair bij het Hof Arnhem vrij kunnen pleiten. Er volgde dus een vrijspraak op het eerdere verstek vonnis. Je zou denken dat als een ontslagbesluit is gebaseerd op de veroordeling bij de politierechter, een daaropvolgende vrijspraak zou moeten leiden tot een intrekking van het ontslag besluit.

Niet dus. Defensie bleef op het bizarre standpunt staan dat de militair het wel zelf had uitgelokt (!). Hij had zich kennelijk in een situatie gebracht waarbij hij zich in elkaar had laten slaan. Dat de militair en zijn gezin inmiddels financieel volledig aan de grond zaten, deed niet ter zake. Veteraan of niet, het maakt kennelijk allemaal niets uit.

Er zat dus niets anders op dan weer naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag te gaan. Deze keer was de rechter een stuk kritischer en begreep er kennelijk net zo weinig van als ik. De hamvraag was natuurlijk waarom defensie zich niet aan de uitspraak van het Hof Arnhem wil conformeren.     

Uitspraak volgende week…     

U bent gewaarschuwd en geïnformeerd! 

Hein Dudink/Defensieadvocaat.

Rechter luistert (wel) goed naar zieke Veteraan!

Rechter luistert (wel) goed naar zieke Veteraan!

In deze zaak werd een militair door zijn militaire meerdere OA gemeld, terwijl hij ziek thuis was en zich ook ziek had gemeld. Hij werd vervolgens op zijn salaris gekort en ging hiertegen met ondergetekende in beroep bij de Rechtbank Den Haag. Naast dit alles werd er ook nog aangifte tegen hem gedaan bij de Marechaussee.

In deze zaak betrof het een beroepsmilitair die meerdere keren uitgezonden was geweest en behoorlijk wat had meegemaakt. Het feit dat hij een veteraan was, werd door defensie op geen enkele wijze meegewogen. Men zette de hakken in het zand en dat was het.

De rechter in Den Haag had (gelukkig) wel een luisterend oor voor deze veteraan en oordeelde dat de regels weliswaar – formeel – niet waren toegepast, maar het op het pad van defensie had gelegen om een nader onderzoek naar de situatie van de militair in te stellen, nu hij daadwerkelijk ziek was gemeld. Het beroep werd vervolgens door de rechter gegrond verklaard en de beschikking vernietigd!  

Vorenstaande geeft natuurlijk goed weer waar het probleem zit bij defensie, namelijk luisteren naar veteranen!

Luister eens waarom een veteraan iets doet of nalaat. Dat doet hij namelijk niet zomaar. Het feit dat een rechter later de zaak moet bekijken is simpelweg niet juist en doet geen recht aan de loyaliteit die de man/vrouw al heeft laten zien.

U bent geïnformeerd!

Hein Dudink/De Defensieadvocaat  

CJIB laat ten onrechte mensen gijzelen!

CJIB laat ten onrechte mensen gijzelen!

Gevolg: baan en huis kwijt en financieel aan de grond.

Eind februari nam de vriendin van een cliënt contact op met ons kantoor. Haar vriend was in gijzeling genomen door het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) wegens het niet betalen van verkeersboetes. Het ontnemen van iemands vrijheid door de Staat om hem tot betaling te dwingen is al een vreemde gang van zaken, maar deze kwestie werd met de dag onrechtvaardiger.

Cliënt had tijdens een bedrijfsongeval namelijk zijn beide enkels verbrijzeld en lag daardoor een half jaar lang aaneengesloten in ziekenhuizen dan wel revalidatiecentra. In de tussentijd werd zijn identiteit gestolen en werden tientallen voertuigen op zijn naam gezet, waarmee uiteindelijk meer dan 70 verkeersboetes werden gereden.

Het ongeval had tevens als gevolg dat cliënt ruim een half jaar geen inkomsten had, waardoor hij als ZZP’er in de financiële problemen is geraakt. Toen hij eindelijk een baan had gevonden en zo uit die problemen had kunnen komen, werd hij door het CJIB gegijzeld. Door de gijzeling werd cliënt gelijk ontslagen, zodat er totaal geen reële verwachting meer bestond dat niet alle de boetes niet meer konden worden voldaan, maar tevens zijn eigen schulden alleen maar verder opliepen.

Gijzeling:

De gijzeling (het opsluiten in een huis van bewaring) is bedoeld om iemand te dwingen om de boete te betalen. Gijzeling komt dus enkel ter sprake als iemand een boete niet betaalt. Door iemand op te sluiten hoopt justitie dat hij alsnog gaat betalen. Echter vervallen de opgelegde sancties niet! Pas als volledige betaling door het CJIB is ontvangen, gaat de gijzeling niet door of wordt deze beëindigd

De kantonrechter beslist of mag worden gegijzeld. Hierbij kijkt de rechter of sprake is van betalingsonmacht of onwil, procedurele fouten van de officier van justitie en/of de duur van de gijzeling niet te lang zou zijn. De rechter beoordeelt niet of de boetes rechtmatig zijn, dat behoort het CJIB te doen.

Zelfs het landelijk overleg van kantonrechters gaat er van uit dat van een gijzeling van in totaal vijftien dagen zoveel pressie uitgaat dat betaling zal worden verkregen, zodat bij een vordering tot machtiging tot het toepassen van gijzeling van langere duur, zal moeten blijken van bijzondere omstandigheden die een langere totaalduur rechtvaardigen.

Cliënt kon simpelweg niet betalen en toch heeft een kantonrechter de machtiging gegeven om cliënt geen 15 dagen maar meer dan 100 dagen in gijzeling te nemen zonder enige blijk van bijzondere omstandigheden! Het CJIB had geen enkel onderzoek gedaan naar de omstandigheden van cliënt.

Daarop is besloten om de Staat der Nederlanden in kort geding te dagvaarden met het verzoek de gijzeling te schorsen dan wel op te heffen. Uiteindelijk is in overleg met de (lands)advocaat van het CJIB een symbolische betalingsregeling tot stand gekomen. En wel ten bedrage van 15 euro per maand! De gijzeling werd uiteindelijk na 10 (!!!) weken opgeheven. Cliënt kon toen echter niet meer naar huis, want inmiddels was de huur opgezegd en de woning ontruimd. 

Daarmee is echter nog geen einde gekomen aan deze onrechtvaardige situatie. Gijzeling is zoals aangegeven slechts een dwangmiddel om tot betaling over te gaan. Alle boetes bestaan op dit moment nog, cliënt moet hiertegen in beroep gaan voordat deze verdwijnen en hoger beroep staat alleen open als eerst zekerheid wordt gesteld. Oftewel; of cliënt eerst even alle boetes kan betalen…

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Frank Aartsen

Jurist/Defensieadvocaat.

MIVD ‘trekt’ hoger beroep in VGB zaak toch niet in (deel II).

MIVD ‘trekt’ hoger beroep in VGB zaak toch niet in (deel II).

Eerder berichtte ik u dat de rechtbank Zwolle het beroep van een aspirant militair tegen het niet toewijzen van de VGB door de MIVD, gegrond verklaarde.

De MIVD ging tegen het vonnis van de rechtbank Zwolle in hoger beroep bij de Raad van State en verzocht ook gelijk om een voorlopige voorziening te treffen. Ik nam aan dat de MIVD had besloten om de gronden van het hoger beroep niet aan te vullen, omdat de  Raad van State de zaak buiten zitting had afgedaan.

Later bleek dat de MIVD tegen de beslissing van de Raad van State toch verweer voerde en het er kennelijk niet mee eens was. Daarop heb ik een verzoek aan de Raad van State gedaan om de zaak zo spoedig mogelijk af te doen en afgelopen maandag werd er door de Raad van State aangegeven dat ook het verweer van de MIVD was verworpen.

Aangezien er nu geen rechtsmiddelen meer open staan tegen deze beslissing, hoop ik dat de MIVD de aspirant militair snel zijn verklaring geeft, zodat hij eindelijk door defensie kan worden opgeleid.

Soms duurt het in het bestuursrecht wel erg lang…

U bent geïnformeerd!

De Defensieadvocaat  

MIVD ‘trekt’ hoger beroep in VGB zaak in.

MIVD ‘trekt’ hoger beroep in VGB zaak in.

In deze zaak werd door de rechtbank Zwolle het beroep van een aspirant militair tegen het niet toewijzen van de VGB door de MIVD gegrond verklaard en kreeg hij feitelijk van de rechtbank gelijk.

De MIVD ging tegen het vonnis van de rechtbank Zwolle in hoger beroep en verzocht ook gelijk om een voorlopige voorziening bij de Raad van State. Uiteindelijk heeft de MIVD, kennelijk, besloten om de gronden van het hoger beroep niet aan te vullen en zijn beide zaken door de Raad van State inmiddels buiten zitting afgedaan. Ik had net de messen geslepen…

Aangezien defensie de aspirant militair graag wilde opleiden en hij dolgraag bij defensie wil werken, hoop ik dat hij snel de opleiding kan hervatten.

Wat in deze zaak vervelend was, is dat hij lange tijd in onzekerheid heeft gezeten en ook het UWV zijn uitkering in eerste instantie wel doorbetaalde, maar zij ook wat ongeduldig werden. Uiteindelijk wilde het UWV wel de uitkomst afwachten van de procedure bij de rechtbank en Raad van State. Ook het UWV zal dus tevreden zijn dat hij alsnog aan de slag kan en de uitkering kan worden beëindigd!

Interessant (eigenlijk meer verfrissend!) was het dat in deze zaak buiten de gebruikelijke rechtbank te Den Haag werd geprocedeerd omdat de man nog niet in werkelijke dienst zat. Normaliter procedeert een militair in het bestuursrecht bij de rechtbank te Den Haag en in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. Deze beide instanties staan er (redelijk) om bekend dat het ‘pro-gouvernement’ is. Er wordt te vaak beslist in het voordeel van defensie. Mede daardoor ben ik er al jaren een voorstander van om iedere militair, net als iedere (burger en) burger medewerker bij defensie, in zijn eigen arrondissement te laten procederen.  

U bent geïnformeerd!

De Defensieadvocaat  

Defensieadvocaat meets Wounded Warriors

Defensieadvocaat meets Wounded Warriors

Defensieadvocaat Hein Dudink en voorzitter Wounded Warriors Ed Brouwer

Op de Mud Masters dagen in de Haarlemmermeer kwam ik de voorzitter van Wounded Warriors, Ed Brouwer tegen en vele (oud) militairen. Ed Brouwer zou de volgende dag 12 kilometer gaan rennen/klimmen/klauteren/kruipen etc.

 

 

 

 

 

 

 

De Road hindernis parcours van Mud Masters was ontworpen door het Korps Mariniers, die ook op 8 en 9 maart 2014 met een wervingsstand aanwezig waren. Er komen gemiddeld 35.000 mensen bij dit evenement.

Ook de Luchtmobiele Brigade was met een grote stand aanwezig.

Wounded Warriors is er voor de Draaginsigne Gewonden (DIG) dragers.

Draaginsigne Gewonden

Pas in 1990 werd in Nederland een Draaginsigne Gewonden ingesteld voor de oorlogsgewonden van de Tweede Wereldoorlog, de Politionele acties in Nederlands-Indië, de Korea-oorlog en de militaire acties in het kader van de vredesmissies van de Verenigde Naties zoals in Libanon, Cambodja en voormalig Joegoslavië. Nederland kwam pas laat tot het instellen van een Gewondeninsigne, In de Verenigde Staten werd het Purple Heart al in 1917 ingesteld.

De onderscheiding is voor alle Nederlandse (gewezen) militairen die het Koninkrijk dienen of hebben gediend onder oorlogsomstandigheden, of daarmee overeenkomende situaties, inclusief internationale vredesmissies binnen en buiten het verband van de Verenigde Naties bestemd. Ook de vaarplichtige zeelieden in oorlogstijd, de Nederlandse koopvaardij heeft in de Tweede Wereldoorlog zware verliezen geleden, en leden van het voormalige Koninklijk Nederlands Indisch Leger komen voor het insigne in aanmerking.

Aanvragen van een Draaginsigne Gewonden

Militairen die nog in actieve dienst zijn, kunnen worden voorgedragen door de commandant van een eenheid, het hoofd van een missie of de betrokken militair zelf, ingediend bij de desbetreffende Bevelhebber met een weergave van de feiten met betrekking tot het incident.

Gewezen militairen die in aanmerking willen komen voor een Draaginsigne Gewonden, kunnen dit kenbaar maken door het schrijven van een brief aan:

Stichting het Veteranen Instituut- DIG
Postbus 125
3940 AC Doorn.

Meer informatie kan op de website van Wounded Warriors.nl worden gevonden.

(Tekst: website Woundedwarriors.nl)

Uitstekend initiatief!

Hein Dudink/Defensieadvocaat

Onbegrijpelijk en inconsequent handelen door ‘twee’ Ministers van Defensie. Deel II…

Onbegrijpelijk en inconsequent handelen door ‘twee’ Ministers van Defensie. Deel II…

Het wordt steeds gekker in deze zaak!

Even opfrissen. Op 16 januari 2014 worden er gelijktijdig twee beschikkingen door de Minister van Defensie afgegeven. In de eerste wordt de onterechte intrekking van een VGB teruggedraaid en in de tweede wordt de militair ontslagen. Was getekend: Minister van Defensie, mevrouw J. A. Hennis-Plasschaert ‘herself’ en voor de ‘andere’ Minister tekent een militair ‘down the chain’ zullen we maar zeggen.

In eerste instantie denk je: dat moet een vergissing zijn, de minister ‘herself’ is toch de baas, dus dat loopt wel los. Ik verwachtte een belletje dat het ontslag zou worden ingetrokken en de zaak eerst nader zou worden bekeken. Niet dus!

Omdat de militair met de bekende en een – alleen voor een Nederlandse militair geldende – onfatsoenlijke ontslagtermijn van minder dan 2 weken werd ontslagen, namelijk met ingang van 1 februari 2014, is er gelijk bezwaar gemaakt en een voorlopige voorziening bij de rechtbank Den Haag aangevraagd. Nog in het hol van de leeuw ook, zullen we maar zeggen.

In het zojuist door de Minister van Defensie aan de Voorzieningenrechter gestuurde verweerschrift, geeft Minister van Defensie, mevrouw J. A. Hennis-Plasschaert echter doodleuk aan niets te maken te hebben met de andere Minister van Defensie, mevrouw J. A. Hennis-Plasschaert, omdat de beschikking betreffende de VGB niet nader is gemotiveerd en zij derhalve niet weet wat de motivering onder die beschikking is. Uhhhh?

Het probleem is echter dat de MIVD haar beschikkingen nooit motiveert, anders dan het verwijzen naar de regelgeving. Dit zou de (echte) Minister toch moeten weten, het stond namelijk zo in haar eigen MIVD/VGB beschikking.

Voor een militair die ‘over het hek wordt gegooid’, is dit alleen maar goochelen met taal die zorgt voor grote verwarring. Dit inconsequent handelen wordt nu dus over de rug van een toch al kwetsbare militair met vrouw en kind uitgevochten. Een gezin dat al tijden in grote onzekerheid verkeert of de rekeningen aan het einde van deze maand nog kunnen worden betaald.

Er wordt kennelijk niet meer naar de militair en de mens zelf gekeken, maar uitsluitend naar regeltjes, die als met een Januskop kunnen worden toegepast.
Schande!

U bent gewaarschuwd!

Hein Dudink/De Defensieadvocaat